• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Tanie Tkaniny Sklep


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


• Sklep internetowy www.tanie-tkaniny-sklep.pl prowadzony jest przez ROBERTA HYLĘ
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT HYLA PW "RH MIX" (adres
rejestrowy: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza i adres do korespondencji:
Outlet Tkanin, ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza) wpisanego do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6441015117, REGON
272623641, adres poczty elektronicznej: info@tanie-tkaniny-sklep.pl, numer telefonu:
+48 535 911 520, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
• Definicje:
• Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup
Towaru,
• Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający
założenie Konta,
• Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający
złożenie Zamówienia,
• Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone
są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
• Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę,
• Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca
na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na
podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem
internetowym,
• Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2017 r. poz. 1219),
• Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem
umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
• Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu
internetowego w języku polskim,
• Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie
reklamacji, o której mowa w §8,
• Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od
umowy, o którym mowa w §6.
• Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy
sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
• Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) prowadzeniu Newslettera,
c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza
zamówienia.
• Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego www.tanie-tkaniny-
sklep.pl, świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o
prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu
spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego
przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla
Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie
starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
• Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
• Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na
stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
459).
• Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.
• Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu
prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu
internetowego pod adresem www.tanie-tkaniny-sklep.pl.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze
Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.


§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA


• Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym
wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.
• Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas
nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego.
Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w
Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres
e-mail Sprzedawcy: info@tanie-tkaniny-sklep.pl


§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER


• Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w
zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i
kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez
kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty
elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
• Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z
Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@tanie-tkaniny-sklep.pl


§4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA


• Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
• Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
• Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
• Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę poprzez złożenie
Zamówienia przez Konto w Sklepie internetowym,
• Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
• Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane
Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
• Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
• Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego
jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Towaru. W tym
celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 535911520 lub poprzez
pocztę elektroniczną pod adresem  info@tanie-tkaniny-sklep.pl.

• Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi
maksymalnie 7 dni roboczych.
• W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji,
Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
• W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na
wydłużenie czasu realizacji Zamówienia maksymalnie do 10 dni lub zrezygnować z
zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.


§5. DOSTAWA


• Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
• Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
• dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
• odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
• Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas
składania Zamówienia.
• Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i
zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki
podczas składania Zamówienia.
• Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub
po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za
pobraniem.
• Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.


§6. PŁATNOŚCI


• Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
• płatność przelewem zwykłym,
• płatność internetowa za pomocą systemu płatności: Dotpay, PayPal, Transferuj.pl.
• płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro za
pośrednictwem serwisu eCard.pl .
• płatność za pobraniem,
• O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest
każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
• Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia
upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia
Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego
do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego
wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego
drogą mailową lub telefoniczną.


§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


• Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.
U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
• Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
• świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
• umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
• umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie
zostało otwarte przez Kupującego,
• szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami,
• umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena
została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
• umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza
rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji -
prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy,
• umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po
dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
• dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
• umów zawartych w drodze aukcji publicznej
• umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
• umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
• Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,
wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub
pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania
przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
• Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem
zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
• Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
• Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru.
• Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
• Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
• W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
• Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą
przyjmowane.
• W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych
związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub
zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone –
prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.


§8. REKLAMACJA


• Reklamacje należy kierować pisemnie na adres:
Outlet Tkanin, ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:

info@tanie-tkaniny-sklep.pl

• Reklamacja powinna zawierać:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
• Dowód zakupu lub jego kopię.
• W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu
internetowego Załącznik nr 1.
• Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
• Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W
przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie
reklamację uznaje się za uzasadnioną.
• Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera
Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do
reklamacji zakupionego Produktu.
• Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.


§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


• Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą
przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta
lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie
Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na
przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności.


§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH


• Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego
www.tanie-tkaniny-sklep.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za
zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
• Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz
opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.tanie-tkaniny-sklep.pl, jak
również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich
do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej
osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
• Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest
niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego
oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


• Regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2020 roku.
• Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w
obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc
skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

• W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za
pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów
powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

kontakt
 

Szybki kontakt
Napisz: info@tanie-tkaniny-sklep.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.